REGULAMIN

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną –
Studio Kulinarne COOK NOOK

ROZDZIAŁ 1
Postanowienia ogólne

§1

1. Niniejszy regulamin (dalej zwany Regulaminem) określa zasady i warunki techniczne świadczenia usług drogą elektroniczną za pomocą strony internetowej Studia Kulinarnego zgodnie z ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
2. Złożenie zamówienia za pomocą formularza zamówieniowego, złożenie reklamacji za pomocą poczty elektronicznej lub uruchomienie innej usługi wraz z jednoczesnym wyrażeniem zgody na przestrzeganie Regulaminu, jest równoznaczne z akceptacją warunków Regulaminu i zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną ze Studiem Kulinarnym bez konieczności sporządzenia odrębnych umów.
3. Regulamin określa:
1) rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną;
2) warunki świadczenia usług drogą elektroniczną;
3) warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną;
4) tryb postępowania reklamacyjnego.
4. Regulaminu nie stosuje się do usług oferowanych przez Studio Kulinarne polegających na organizacji warsztatów integracyjnych firmowych oraz wynajmowaniu studia.

§2

1. Definicje pojęć użyte w Regulaminie określają:
1) Adres poczty elektronicznej – to tzw. adres email umożliwiający przesyłanie wiadomości internetowych (listów elektronicznych) poprzez sieć komputerową, w tym poprzez Internet, składający się z identyfikatora użytkownika, znaku @ oraz nazwy domenowej serwera poczty;
2) Agent rozliczeniowy – współpracujący ze Studiem Kulinarnym podmiot prowadzący system autoryzacji i rozliczeń na podstawie zgody Prezesa Narodowego Banku Polskiego oraz posiadający zgodę na prowadzenie działalności w charakterze Krajowej Instytucji Płatniczej, wydaną przez Komisję Nadzoru Finansowego;
3) Cookies – tzw. ciasteczka, czyli pliki tekstowe zapisywane automatycznie na dysku lokalnym komputera przez Przeglądarkę internetową i przechowujące informacje dot. odwiedzin takie jak np. typ Przeglądarki internetowej itp.;
4) Klient – podmiot korzystający z usług Studia Kulinarnego na zasadach określonych w Regulaminie;
5) Konsument – osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
6) Newsletter – biuletyn w formie elektronicznej rozsyłany do Klientów za pomocą poczty elektronicznej po ich wcześniejszym zapisaniu się do niego;
7) Portal społecznościowy Studia – strona Studia Kulinarnego prowadzona na portalu społecznościowym Facebook , a także strony Studia Kulinarnego na innych portalach społecznościowych takich jak np. Instagram;
8) Prawo telekomunikacyjne – ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1907);
9) Przeglądarka internetowa – program komputerowy umożliwiający pobieranie i wyświetlanie stron internetowych umieszczonych na serwerze internetowym;
10) Punkt odbioru osobistego – Studio kulinarne Cook Nook ul. Węgierska 137 nowy Sącz
11) Strona Studia Kulinarnego – Strona internetowa dla Klientów Studia Kulinarnego udostępniająca informacje o Studiu Kulinarnym, osobach go tworzących oraz dostępnych usługach dostępna pod adresem https://cooknook.pl/
12) Studio Kulinarne – działający łącznie lub z osobna Janusz Garncarczyk i Kinga Karasińska w ramach spółki cywilnej pod nazwą Studio Kulinarne Cook nook s.c. wpisanej do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, pod adresem ul. Węgierska 137  Nowy Sącz   NIP:7343592222  Regon: 388270523
13) System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu Prawa telekomunikacyjnego;
14) Środki komunikacji elektronicznej – rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, a w szczególności pocztę elektroniczną;
15) Usługa – działanie podejmowane w celu zaspokojenia określonej potrzeby Klienta, które następuje poprzez wysłanie i odebranie danych za pomocą systemów teleinformatycznych, na indywidualne żądanie Klienta, bez jednoczesnej obecności stron, przy czym dane te są transmitowane za pośrednictwem sieci publicznych w rozumieniu Prawa telekomunikacyjnego;
16) Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 683);
17) Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1219);
18) Warsztat kulinarny – organizowane przez Studio Kulinarne interaktywne, praktyczne zajęcia gastronomiczne o zróżnicowanej tematyce prowadzone przez wykwalifikowanego kucharza, których celem jest nauka przyrządzenia wybranej potrawy, w dalszej części Regulaminu znany również „Wydarzeniem”.

§3

1. Korzystanie ze Strony Studia Kulinarnego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny Klienta, następujących minimalnych wymagań technicznych:
1) posiadanie komputera lub urządzenia mobilnego z dostępem do Internetu;
2) dostęp do poczty elektronicznej;
3) posiadanie Przeglądarki internetowej Internet Explorer w wersji 11 lub nowszej, Firefox w wersji 28.0 lub nowszej, Chrome w wersji 32 lub nowszej, Opera w wersji 12.17 lub nowszej, Safari w wersji 1.1. lub nowszej;
4) włączenie w Przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.1.
2. W trakcie korzystania z Usług, na dysku lokalnym Systemu teleinformatycznego Klienta zapisywane są pliki Cookies, w celu określenia regionalizacji Klienta oraz w celu badania użyteczności Strony Studia Kulinarnego. Warunkiem koniecznym poprawnego funkcjonowania Usług na Stronie Studia Kulinarnego jest poprawne skonfigurowanie Przeglądarki internetowej, tak aby mogła ona przyjmować pliki Cookies.
3. Studio Kulinarne nie gwarantuje poprawności pracy Systemu teleinformatycznego Klienta i nie ponosi za niego odpowiedzialności.

ROZDZIAŁ 2
Rodzaje i zakres świadczonych usług

§4

Niniejszy Regulamin obejmuje następujące Usługi świadczone drogą elektroniczną:
1) sprzedaż miejsca wstępu na Warsztat kulinarny;
2) sprzedaż vouchera podarunkowego;
3) rejestracji Konta Internetowego;
4) wysyłka Newslettera;
5) złożenie reklamacji.

§5

1. Wykupienie miejsca wstępu w organizowanym przez Studio Kulinarne Warsztacie kulinarnym gwarantuje Klientowi uczestnictwo w wybranym przez niego Wydarzeniu.
2. Informacja o zakresie tematycznym danego Warsztatu kulinarnego, prowadzącym, terminie, godzinie rozpoczęcia, czasie trwania, miejscu odbycia, cenie, ewentualnych promocjach oraz dostępnych miejscach podane są na Stronie Studia Kulinarnego.
3. Informacje, o których mowa powyżej, mogą być dodatkowo udostępnione przez Studio Kulinarne na jego Portalach Społecznościowych.

§6

1. Wykupienie vouchera podarunkowego upoważnia Klienta lub osobę trzecią przez niego wskazaną do wzięcia udziału w dowolnym Warsztacie kulinarnym w cenie bonu.
2. Istnieje możliwość zakupu bonu o wartości 250 lub 350 zł.
3. Bony podarunkowe są ważne przez kolejnych 9 miesięcy od daty zakupu.
4. Jeden bon podarunkowy można przeznaczyć na wykupienie miejsca wstępu na jednym Warsztacie kulinarnym.
5. W przypadku wykorzystania bonu podarunkowego na Warsztat kulinarny o wartości przewyższającej wartość bonu, Klient zobowiązany jest dopłacić różnicę między ceną a wartością bonu.
6. W przypadku wykorzystania bonu podarunkowego na Warsztat kulinarny o wartości mniejszej niż wartość bonu, powstała różnica między wartością bonu a ceną nie podlega zwrotowi ani nie może być przeznaczona na inne Wydarzenie.

§7

1. Klient ma możliwość zarejestrowania Konta Internetowego na Stronie Studia Kulinarnego.
2. Rejestracja Konta internetowego jest bezpłatna.
3. Dostęp do Konta internetowego odbywa się za pomocą loginu i hasła wybranego przez Klienta.
4. Konto internetowe umożliwia zapamiętanie danych Klienta niezbędnych do wypełnienia formularza zamówieniowego, co pozwala skrócić procedurę zamówienia Usługi.
5. Konto internetowe umożliwia korzystanie przez Klienta w pełnym zakresie z koszyka zakupowego dostępnego na Stronie Studia Kulinarnego.

§8

1. Klient ma możliwość zamówienia wysyłki Newslettera.
2. Zamówienie wysyłki Newslettera jest bezpłatne.
3. Newsletter jest wysyłany cyklicznie do Klientów z informacjami o aktualnych Wydarzeniach, promocjach oraz ewentualnych nowych Usługach.
4. Newsletter, którego chęć otrzymywania wyraził uprzednio Klient, stanowi informację handlową zamówioną w rozumieniu Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

§9

1. Studio Kulinarne zastrzega sobie prawo ograniczania lub zmiany Usług na czas określony lub bezterminowo.
2. Studio Kulinarne poinformuje o planowanych ograniczeniach lub zmianach Usług poprzez odpowiedni komunikat na Stronie Studia Kulinarnego.

ROZDZIAŁ 3
Warunki zawierania i rozwiązywania umów

§10

1. Studio Kulinarne świadczy Usługi na rzecz swoich Klientów w zakresie i na warunkach określonych w Regulaminie.
2. Każdy Klient od momentu skorzystania z danej Usługi zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu.
3. Regulamin stanowi integralną część zawieranych przez Studio Kulinarne ze swoimi Klientami umów o świadczenie usług drogą elektroniczną.
4. Każdy może we wcześniejszym terminie zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu przed rozpoczęciem korzystania z Usług na Stronie Studia Kulinarnego.
5. Rozpoczęcie korzystania z odpowiedniej Usługi jest jednoznaczne z zawarciem umowy ze Studiem Kulinarnym na skorzystanie z danej Usługi.

§11

6. Adres poczty elektronicznej wykorzystywany jest do przesyłania tylko i wyłącznie zamówionych przez Klienta informacji.
7. Studio Kulinarne zobowiązuje się do nie wysyłania treści o charakterze bezprawnym w rozumieniu art. 8 ust. 3 pkt 2 lit. b Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

§12

1. Zakup miejsca wstępu na Warsztat kulinarny lub bonu podarunkowego następuje poprzez złożenie zamówienia przez Klienta.
2. Złożenie zamówienie, o którym mowa powyżej, następuje poprzez wypełnienie formularza zamówieniowego dostępnego na Stronie Studia Kulinarnego.
3. Warunkiem złożenia zamówienia jest posiadanie przez Klienta aktywnego Adresu poczty elektronicznej.
4. Składając zamówienie, Klient wskazuje rodzaj Usługi, ilość miejsc wstępu/voucherów podarunkowych, które zamierza zakupić.
5. Składając zamówienie, Klient podaje dane potrzebne do realizacji zamówienia w szczególności: imię i nazwisko (firmę), miejsce zamieszkania (siedzibę), Adres poczty elektronicznej, nr telefonu.
6. Złożenie zamówienia przez Klienta stanowi ofertę zawarcia odpowiednio umowy sprzedaży miejsca wstępu na Warsztat kulinarny lub umowy sprzedaży bonu podarunkowego.
7. Oferta złożona w postaci elektronicznej wiąże Klienta, jeżeli na podany przez Klienta Adres poczty elektronicznej Studio Kulinarne prześle potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji, które jednoznacznie stanowi oświadczenie Studia Kulinarnego o przyjęciu oferty Klienta.
8. Z chwilą otrzymania potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Klienta zawarta zostaje umowa sprzedaży.

§13

1. Wykupienie miejsca wstępu na Warsztat kulinarny wraz z wykorzystaniem vouchera podarunkowego wymaga podania w formularzu zamówieniowym otrzymanego łącznie z voucherem kodu aktywacyjnego.
2. W przypadku obowiązywania promocji na daną Usługę, która wiąże się z otrzymaniem kodu rabatowego, ust.1 stosuje się odpowiednio.

§14

Płatność za wykupienie miejsca wstępu na Warsztat kulinarny następuje drogą elektroniczną za pośrednictwem Agenta rozliczeniowego automatycznie po złożeniu zamówienia przez Klienta, lub przelewem na konto .

§15

1. Płatność za wykupienie vouchera podarunkowego może zostać dokonana za pomocą jednej z metod wybranej przez Klienta:
1) przelewem bankowym na rachunek bankowy Studia Kulinarnego;
2) gotówką przy odbiorze osobistym – płatność następuje w Punkcie odbioru osobistego Studia Kulinarnego;
3) drogą elektroniczną za pośrednictwem Agenta rozliczeniowego automatycznie po złożeniu zamówienia przez Klienta.
2. W przypadku wyboru metody płatności określonej w §1 pkt 1Klient powinien poinformować o tym Studio Kulinarne za pomocą poczty elektronicznej. W odpowiedzi otrzyma numer rachunku bankowego, na który należy przelać środki.

§16

1. Voucher podarunkowy w zależności od wyboru Klienta może zostać wytworzony w wersji elektronicznej albo w wersji papierowej.
2. Zakupiony voucher podarunkowy w wersji elektronicznej zostanie wysłany na adres poczty elektronicznej Klienta albo bezpośrednio na Adres poczty elektronicznej wskazanej przez Klienta osoby trzeciej.
3. Zakupiony voucher podarunkowy w wersji papierowej zostanie wysłany na wskazany przez Klienta adres albo będzie do odbioru w Punkcie odbioru osobistego.

§17

1. W przypadku zakupu vouchera podarunkowego w drodze przelewu bankowego realizacja zamówienia dokonana zostanie w ciągu 48 godzin od zaksięgowania środków w pełnej wysokości na rachunku bankowym Studia Kulinarnego.
2. W przypadku zakupu bonu podarunkowego za gotówkę przy odbiorze osobistym realizacja zamówienia zostanie dokonana w ciągu 48 godzin od przesłania Klientowi przez Studio Kulinarne potwierdzenia przyjęcia zamówienia, zaś bon podarunkowy wydany zostanie w Punkcie odbioru osobistego za jednoczesną zapłatą ceny.
3. W przypadku dokonania zakupu bonu podarunkowego drogą elektroniczną za pośrednictwem Agenta rozliczeniowego realizacja zamówienia dokonana zostanie w ciągu 48 godzin od przesłania Klientowi przez Studio Kulinarne potwierdzenia przyjęcia zamówienia, nie wcześniej jednak niż po otrzymaniu przez Studio Kulinarne informacji z systemu Agenta rozliczeniowego o dokonaniu płatności przez Klienta.

§18

8. Przetwarzanie danych osobowych Klientów będących osobami fizycznymi w zależności od udzielonej przez Klienta zgody może dotyczyć następujących danych, których katalog może ulegać zmianie w zależności od rodzaju świadczonej Usługi:
1) imion i nazwisk (firm);
2) adresu zamieszkania (siedziby);
3) numerów telefonów;
4) adresów e-mail;
5) danych udostępnionych w celach marketingowych;
6) danych niezbędnych do wykonania obowiązków wynikających z rękojmi lub gwarancji.
9. Studio Kulinarne przetwarza dane osobowe Klienta niezbędne do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania umowy o świadczeniu Usług oraz wyłącznie w celu prawidłowej realizacji Usług, wykorzystując w tym celu dane osobowe niezbędne do ich realizacji zgodnie z Ustawą o świadczeniu usług drogą.
10. Korzystanie z Cookies nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych i adresowych Klienta ani żadnych informacji poufnych z jego komputera.

§19

1. Klient będący Konsumentem może odstąpić od umowy sprzedaży bonu podarunkowego bez podania przyczyny poprzez złożenie stosownego oświadczenia w terminie 14 dni z zastrzeżeniem § 20 ust.2.
2. Do zachowania terminu określonego w ust. 1 wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
3. Klient może sformułować oświadczenie samodzielnie bądź skorzystać ze wzoru oświadczenia o odstąpieniu od umowy, który stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu.
4. Termin określony w ust. 1 liczy się od dnia, w którym nastąpiło zawarcie umowy o świadczenie Usług.
5. Studio Kulinarne z chwilą otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy przez Konsumenta prześle na jego Adres poczty elektronicznej potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

§20

1. Klientowi będącemu Konsumentem nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży miejsca wstępu w organizowanym przez Studio Kulinarne warsztacie kulinarnym z uwagi na gastronomiczny charakter usługi oraz z góry oznaczony dzień jej świadczenia, które to okoliczności stanowią wyłączenie ustawowego prawa do odstąpienia od umowy na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa na podstawie art. 38 pkt 12 Ustawy o prawach konsumenta.
2. Klientowi będącemu Konsumentem nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży vouchera podarunkowego po jego wykorzystaniu na miejsce wstępu na konkretny Warsztat kulinarny.

§21

1. Klient może w każdej chwili zrezygnować z Newslettera poprzez złożenie oświadczenia woli drogą elektroniczną na adres kontakt@cooknook.pl
2. Klient może w każdej chwili wyrejestrować swoje Konto Internetowe, zaznaczając odpowiednią opcję na Stronie Studia Kulinarnego.

ROZDZIAŁ 4
Korzystanie z usług

§22

1. Strona Studia Kulinarnego jest dostępna dla Klientów przez 24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu. Studio Kulinarne zastrzega sobie możliwość dokonywania przerw w dostępie do Strony Studia Kulinarnego w związku z koniecznością przeprowadzenia okresowej konserwacji.
2. Czasem właściwym dla Strony Studia Kulinarnego jest czas właściwy dla terytorium Polski.
3. Klient uprawniony jest na bieżąco sprawdzać prawidłowość realizacji wykonania zlecanych dyspozycji, a w razie stwierdzenia nieprawidłowości może skontaktować się ze Studiem Kulinarnym zgodnie z § 24.

§23

11. Klient zobowiązany jest do przestrzegania zakazu nadużywania Środków komunikacji elektronicznej oraz dostarczania do Systemu teleinformatycznego Studia Kulinarnego następujących treści:
1) powodujących zakłócanie pracy lub przeciążenie Systemu teleinformatycznego Studia Kulinarnego lub innych podmiotów biorących bezpośredni lub pośredni udział w świadczeniu usług drogą elektroniczną;
2) naruszających dobra osób trzecich, ogólnie przyjęte normy społeczne lub niezgodnych z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
12. Studio Kulinarne nie kontroluje środowiska komputerowego Klienta. Klient przed skorzystaniem ze Strony Studia Kulinarnego zobowiązany jest ustalić czy jego środowisko komputerowe jest bezpieczne i zgodne z wymaganiami określonymi w Regulaminie.
13. Studio Kulinarne nie ponosi odpowiedzialności za działania jakichkolwiek programów destrukcyjnych (np. wirusów) w Systemie teleinformatycznym Klienta.
14. W przypadkach szczególnych mających wpływ na bezpieczeństwo lub stabilność Systemu teleinformatycznego, Studio Kulinarne ma prawo do czasowego zaprzestania lub ograniczenia świadczenia Usług, bez wcześniejszego powiadomienia i przeprowadzenia prac mających na celu przywrócenie bezpieczeństwa i stabilności Systemu teleinformatycznego.

ROZDZIAŁ 5
Tryb postępowania reklamacyjnego

§24

1. Klient może zgłaszać zapytania, uwagi i reklamacje związane z świadczonymi Usługami:
1) telefonicznie: tel. 513 189 156, od poniedziałku do piątku w godzinach 12:00 -19:00;
2) za pomocą poczty elektronicznej pod Adresem poczty elektronicznej: kontakt@cooknook.pl
3) pisemnie listem polecony, kierując korespondencję na Punkt odbioru osobistego.
2. Zapytania, uwagi i reklamacje powinny zawierać imię i nazwisko osoby składającej reklamację, jak również dokładny opis i powód reklamacji. W przypadku listu poleconego Klient powinien wskazać również adres, na który ma zostać nadana odpowiedź.
3. Rozpatrzenie zapytań, uwag i reklamacji związanych ze świadczeniem Usług następuje w najszybszym możliwym terminie w formie elektronicznej, pisemnej lub telefonicznej nie dłuższym jednak niż 14 dni.
4. Formy reklamacji ustalane są indywidualnie.

ROZDZIAŁ 6
Postanowienia końcowe

§25

1. Studio Kulinarne zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu z ważnych przyczyn. Za ważne przyczyny uznaje się w szczególności:
1) wprowadzenie nowych przepisów prawnych oraz uchylenie lub zmiana przepisów prawnych już obowiązujących;
2) dostosowanie do koniecznych zmian wprowadzanych w obowiązującym Systemie teleinformatycznym Studia Kulinarnego;
3) zmiany w ofercie Studia Kulinarnego.
2. W przypadku zmian Regulaminu Studio Kulinarne powiadamia wszystkich swoich Klientów o treści zmian stosownym komunikatem ogłoszonym na Stronie Studia Kulinarnego.
3. Regulamin jest nieprzerwanie i bezpłatnie dostępny na Stronie Studia Kulinarnego.

§26

1. Studio Kulinarne ma prawo odmówić udziału w Warsztacie kulinarnym osobom niepełnoletnim, osobom, których zachowanie narusza zasady bezpieczeństwa bądź osobom będącym pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.
2. Odmowa udziału w Warsztacie kulinarnym w przypadkach określonych powyżej nie pociąga za sobą obowiązku zwrotu ceny za wykupienie miejsca wstępu, chyba że odmówiono udziału w Wydarzeniu ze względu na wiek, a Klient informował Studio Kulinarne o niepełnoletności przed złożeniem zamówienia.

§27

1. Klient, u którego występują alergie, uczulenia lub inne dolegliwości zagrażające jego życiu lub zdrowiu związane z korzystaniem z określonych produktów żywnościowych, jest obowiązany poinformować o tym fakcie Studio Kulinarne przed wykupieniem miejsca wstępu na Warsztat kulinarny.
2. Niepoinformowanie Studia Kulinarnego o okolicznościach wskazanych powyżej wyłącza jego odpowiedzialność za pogorszenie stanu zdrowia Klienta wskutek uczestnictwa w Wydarzeniu.

§28

1. Studio Kulinarne zastrzega sobie prawo do odwołania lub przełożenia terminu Warsztatu kulinarnego w przypadku:
1) choroby prowadzącego Wydarzenie;
2) awarii uniemożliwiającej lub utrudniającej przeprowadzenie Wydarzenia;
3) wykupienia przez Klientów mniej niż 65 % miejsc wstępu na Wydarzenie.
2. Studio Kulinarne niezwłocznie informuje Klientów, którzy mieli brać w nim udział, o odwołaniu lub przełożeniu Warsztatu kulinarnego telefonicznie lub, jeżeli kontakt w ten sposób nie jest możliwy, za pomocą wiadomości wysłanej na Adres poczty elektronicznej Klienta lub w inny dostępny sposób.
3. O odwołaniu lub przełożeniu Warsztatu kulinarnego na podstawie ust. 1 pkt 3 Studio Kulinarne powiadamia Klientów, którzy mieli brać w nim udział, na co najmniej 3 godziny przed jego początkowo planowanym rozpoczęciem.
4. W przypadku odwołania Warsztatu kulinarnego Studio Kulinarne zwraca Klientowi cenę w terminie 14 dni od powiadomienia Klienta o tym fakcie.
5. W przypadku przełożenia Warsztatu kulinarnego na inny termin Klient, który miał brać w nim udział, ma zagwarantowane miejsce wstępu na przełożone Wydarzenie. Jeżeli Klient nie jest zainteresowany wzięciem udziału w przełożonym Wydarzeniu, zobowiązany jest poinformować o tym fakcie Studio Kulinarne nie później jednak niż 2 dni po otrzymaniu informacji o przełożeniu Warsztatu kulinarnego.
6. W razie skutecznego poinformowania przez Klienta o braku zainteresowania wzięciem udziału w przełożonym Wydarzeniu ust. 4 stosuje się odpowiednio.

§29

1. Studio Kulinarne nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w świadczeniu Usług wynikające z wynikłych awarii lub przypadków wadliwego funkcjonowania Systemów teleinformatycznych będących poza Studiem Kulinarnym.
2. Studio Kulinarne nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości dostępu do Usług wynikającej z błędnej rejestracji Konta Internetowego.
3. Studio Kulinarne nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne, bądź ograniczenia oprogramowania lub sprzętu, z którego korzysta Klient, a które uniemożliwiają mu korzystanie z określonych Usług.
4. Wszelkie spory wynikłe pomiędzy Klientem a Studiem Kulinarnym w związku ze świadczeniem Usług drogą elektroniczną będą rozstrzygane przez właściwe rzeczowo i funkcjonalnie sądy powszechne w Nowym Sączu
5. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego.

sad